our story

Belink Media No.1 Targeted Out of Home Media บริษัทสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out Of Home Media) ที่ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านที่เจาะเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (Right) นำเสนอรูปแบบสื่อโฆษณาที่เข้าถึง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Reach) และให้บริการสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดอย่างครบวงจร รวมทั้งการสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ (Complete)

No.1 Targeted Out of Home Media : Exclusive media

  • Tutorial & School media : สื่อโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายนักเรียนกว่า 600,000 คน ผ่านสื่อโฆษณา
    ภายใน 21 อาคารศูนย์รวมสถาบันกวดวิชาทั้วประเทศ และสื่อโฆษณาภายใน 30 โรงเรียนทั่วประเทศ
  • University media : สื่อโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายนิสิต นักศึกษากว่า 1,150,000 คน ผ่านสื่อโฆษณา
    ภายใน 52 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
  • Office media : สื่อโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายคนทำงานกว่า 1,000,000 คน ผ่านสื่อโฆษณา
    ภายใน 41 ออฟฟิศแคนทีนทั่วกรุงเทพฯ

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

UNIVERSITY MEDIA

52 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เจาะกลุ่มเป้าหมาย นิสิต นักศึกษากว่า 1,150,000 คน

52

มหาวิทยาลัย

1,000

ป้าย

1,150,000

คน

TUTORIAL & SCHOOL MEDIA

21 อาคารศูนย์รวมสถาบันกวดวิชาทั่วประเทศ และ 30 โรงเรียนทั่วประเทศ เจาะกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนกว่า 600,000 คน

41

อาคารศูนย์รวมสถาบันกวดวิชา และโรงเรียน

300

ป้าย

600,000

คน

OFFICE MEDIA

41 ศูนย์อาหาร OFFICE CANTEEN ครอบคลุมอาคารสำนักงานย่าน CBD ทั่วกรุงเทพฯ เจาะกลุ่มเป้าหมายคนทำงานกว่า 1,000,000 คน

41

ศูนย์อาหาร OFFICE CANTEEN

340

ป้าย

1,000,000

คน

OUR EVENT

บริษัท Belink Media สามารถให้บริการสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดอย่างครบวงจร

รวมทั้งการสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ (Complete) ไม่ว่าจะเป็น การจัดกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
(Product Sampling) , การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Roadshow Sampling) ในทุกโซนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ โชนภายในสถาบันการศึกษา (โรงเรียน , อาคารศูนย์รวมสถาบันกวดวิชา , มหาวิทยาลัย)

โซนออฟฟิศ (ออฟฟิศแคนทีน , โซนอาคารสำนักงาน , โซนศูนย์ราชการ) โชนที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียม)

หรือโซนศูนย์รวมขนส่งมวลชนหลัก (BTS , MRT , สถานีขนส่ง)

รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดแบบ Exclusive Sponsorship อาทิ การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต ,การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือ การจัดกิจกรรมการปะกวดต่าง ๆ ภายในโรงเรียน หรือภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ ทดลองผลิตภัณฑ์(Freshy Day ภายในมหาวิทยาลัย , กิจกรรมการแข่งขันกีฬา Sport Day ภายในมหาวิทยาลัย, กิจกรรมงานรับปริญญา Graduate Day ภายในมหาวิทยาลัย)
การจัดกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launching) , การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย (Trade Marketing) ตลอดจนการจัดกิจกรรมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม (ใหญ่) ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย อาทิ งานกีฬาสี - กีฬาจตุรมิตร, กิจกรรมงานรับน้อง จดจำแบรนด์ได้โดยตรงตลอดจนสร้างให้เกิดยอดขายให้กับแบรนด์ในที่สุด

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

news and article

Copyright © 2020. All Rights Reserved.